Lekcje muzealne

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, z/s w Świdnicy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół pogimnazjalnych na lekcje muzealne.

Lekcje wzbogacone są pokazem zabytków, zdjęć, zwiedzaniem wybranych ekspozycji.

Nauczycieli zainteresowanych naszą ofertą prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminów i tematów lekcji z kierownikiem Działu Oświatowego, p. Julią Orlicką - Jasnoch.

Oferujemy przygotowanie tematów na różnych poziomach nauczania. Istnieje możliwość przeprowadzania lekcji muzealnej, połączonej z prezentacją zabytków, na terenie szkoły.

Koszt lekcji: 4 zł od osoby

 
 
LEKCJE MUZEALNE
propozycje tematów
 1. Archeologia -podstawowe pojęcia, praca archeologa, rodzaje stanowisk archeologicznych.
 2. Biskupin - Wicina - życie codzienne w epoce kultury łużyckiej.
 3. Warunki życia na przestrzeni dziejów. Narzędzia, ceramika, ozdoby.
 4. Epoka kamienia - obraz życia gromad myśliwsko - rybackich paleolitu i mezolitu na ziemiach polskich.
 5. Osada obronna sprzed 2500 lat w Wicinie.
 6. Obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej.
 7. Pradzieje środkowego Nadodrza i Ziemi Lubuskiej.
 8. Grody wczesnośredniowieczne na terenie środkowego Nadodrza.
 9. Rozwój miast średniowiecznych w świetle badań archeologicznych.
 10. Archeologia wczesnośredniowieczna w świetle wykopalisk.
 11. Gospodarka średniowieczna w świetle wykopalisk.
 12. Dzieje Zielonej Góry w świetle badań archeologicznych.
 13. Od grodu do miasta i zamku.
 14. Życie w grodach i miastach średniowiecznych.
 15. Ochrona zabytków archeologicznych w świetle ostatnich badań ratowniczych na środkowym Nadodrzu.
 16. Dlaczego powinniśmy chronić zabytki archeologiczne.
 17. Życie ludności w epoce kamienia na środkowym Nadodrzu.
 18. Surowce i wytwórczość narzędzi w epoce kamienia (paleolit, mezolit, neolit).
 19. Życie ludzi w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 20. Badania wykopaliskowe na stanowiskach kultury łużyckiej.
 21. Rodzaje źródeł archeologicznych.
 22. Człowiek w pradziejach.
 23. Jak wyglądają badania archeologiczne, etapy pracy archeologa w terenie.
 
 
statystyka