Wydawnictwa

ARCHEOLOGIA ŚRODKOWEGO NADODRZA
Wersją pierwotną każdego tomu jest wersja papierowa

Archeologia Środkowego Nadodrza jest czasopismem wydawanym przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza oraz Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Czasopismo podzielone jest na następujące części:

Studia i materiały, gdzie archeolodzy prowadzący badania zarówno w terenie jak i w ramach prac gabinetowych zajmują się bogatą tematyką archeologiczną naszego terenu od epoki kamienia po czasy niemal współczesne.

Sprawozdania i komunikaty, w których zamieszczane są informacje o bieżących badaniach terenowych, ciekawe odkrycia zarówno w terenie jak i w muzeach.

Kroniki zawierają informacje dotyczące działalności Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza oraz prezentują sylwetki, które kiedyś lub całkiem niedawno miały lub mają wpływ na kształtowanie świadomości archeologicznej regionu.

Varia zawierające instrukcję wydawniczą dla autorów, zasady recenzowania oraz rzetelności publikacji.

Od 2012 roku Archeologia Środkowego Nadodrza znajduje się w części B Wykazu czasopism Naukowych, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym za publikację w naszym czasopiśmie można otrzymać 2 punty.


Gotowe artykuły prosimy przesyłać w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym do 31 marca 2014 r. (termin ten może ulec wydłużeniu po kontakcie z redakcją: muzeum@muzeum-swidnica.org)

 

Autorów prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:


  1. Instrukcja wydawnicza Archeologii Środkowego Nadodrza
  2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji
  3. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do publikacji
  4. Recenzenci współpracujący z czasopismem
  5. Procedura recenzowania
  6. Ankieta wewnętrzna dla recenzenta
  7. Zasady rzetelności publikacji
  8. Umowa licencyjna
  9. Załącznik nr 1 do umowy – Deklaracja rzetelności publikacji

 

adres redakcji:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Ul. Długa 27. 66-008 Świdnica

e-mail: muzeum@muzeum-swidnica.orgSpis zawartości poszczególnych tomów AŚN:

t. I (1998)
t. II (2002)
t. III (2004)
t. IV (2005)
t. V (2007)
t. VI (2009)
t. VII (2010)
t. VIII (2011)
t. IX (2012)


Właśnie ukazał się kolejny tom nasze
go periodyku:


Archeologia Środkowego Nadodrza, tom XI, Zielona Góra 2014
Wydawca: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski
ISSN: 1898-56-53
Publikacja dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Czasopismo ukazuje się od 1998 roku
Pierwotną wersją (referencyjną) każdego tomu jest wersja papierowa
XI tom AŚN można kupić: http://www.wydawnictwofa.pl/71-archeologia-srodkowego-nadodrza-tom-xi.html
Archeologia Środkowego Nadodrza, t. I-VI - cena 30 zł za tom
Środkowe Nadodrze od pradziejów do czasów nowożytnych. Katalog (wersja polska i niemiecka) - cena 6 zł
Wicina-osada obronna sprzed 2500 lat. Katalog wystawy - cena 6 zł
Łowcy i Rolnicy Epoki Kamienia na Środkowym Nadodrzu. Katalog wystawy - cena 5 zł

Istnieje możliwość zakupu publikacji MAŚN przez internet. W sprawie zakupu tomów I-VI AŚN prosimy o kontakt z działem oświatowym.
e-mail: oswiata@muzeum-swidnica.org
tomy VII-VIII można zamawiać przez stronę:
www.wydawnictwofa.pl


Wydawnictwa SNAP, odział lubuski.

"ad Oderam fluvium". Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra 2008 - cena 110 zł
Z otchłani wieków: archeologia lubuska, Zielona Góra 2010 - cena 42 zł
Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Materiały z konferencji w Garbiczu 5-6 września 2008 r., Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 4, Zielona Góra 2011 - cena 55 zł

inne publikacje SNAP można nabyć na strzonie:
www.wydawnictwofa.pl
statystyka