Deklaracja dostępności

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy.

Data publikacji strony internetowej: 04.05.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Brak napisów w filmach publikowanych na stronie. Napisy są dodawane systematycznie do opublikowanych filmów. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hubert Augustyniak, adres poczty elektronicznej oswiata@muzeum-swidnica.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 327 31 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

Siedziba Muzeum składa się z dwóch budynków – Pałacu, w którym znajduje się ekspozycja muzealna oraz Budynku Administracyjnego.

Do Pałacu prowadzi jedno wejście znajduje się po stronie północnej budynku. Przed wejściem znajduje się 1 niewysoki stopień schodowy. Drzwi są na stałe zamknięte. Aby zwiedzić ekspozycję muzealną należy użyć dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi. Budynek posiada trzy kondygnacje (parter, piętro 1 oraz piętro 2). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku nie ma windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest tylko parter budynku.

Do Budynku Administracyjnego prowadzi jedno wejście przed którym znajdują się 2 stopnie schodowe. Sekretariat znajduje się po prawej stronie. Budynek posiada dwie kondygnacje (parter i piętro 1). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku nie ma windy oraz podjazdów. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest tylko parter budynku.

Budynek Muzeum nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Muzeum nie posiada toaleta dla osób niepełnosprawnych. Muzeum nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający na ekspozycjach może skontaktować się z obecną w każdym z pomieszczeń obsługą wystaw. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Muzeum posiada wydzieloną przestrzeni parkingową. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.

Do góry