Aneks nr 1/2021 do Regulaminu zwiedzania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy na czas obowiązywania obostrzeń w związku z epidemią COVID-19

 

 

1. Definicje

bezpieczna odległość – poruszanie się w odległości nie mniejsze niż 2 m od siebie;

zakrycie twarzy –zakrywanie ust i nosa przy pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki lub  przyłbicy;

zwiedzający – wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum nie będące jego pracownikami oraz nie wykonujące zleconych przez Muzeum usług i innych czynności;

zwiedzanie – wszystkie czynności podejmowane w czasie przebywania zwiedzającego na terenie Muzeum;

2. Postanowienia ogólne

2.1. Od 1 lutego 2021 r. do odwołania podczas zwiedzania Muzeum obowiązuje Aneks nr 1/2021 do Regulaminu zwiedzania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, z nadrzędnością zapisów zawartych w Aneksie. Jednocześnie odwołany zostaje Aneks 1/2020 do Regulaminu zwiedzania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza z dnia  12 maja 2020r.

2.2. Podczas zwiedzania zwiedzający zobowiązani są do:

a) stosowania zakrycia twarzy przez cały czas zwiedzania,

b) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (nie dotyczy rodzin),

c) dezynfekcji rąk lub rękawiczek po wejściu do budynku Muzeum w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu,

d) przestrzegania ograniczeń dotyczących ilości osób mogących przebywać jednocześnie w jednym miejscu.

2.3. Do dowołania zawiesza się możliwość zwiedzanie ekspozycji muzealnej dla grup zorganizowanych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w siedzibie Muzeum.

2.4. Maksymalna liczba zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać na wszystkich ekspozycjach muzealnych wynosi 5 osób.

2.5. Ostatnie wejście na ekspozycję muzealną możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

2.6. Obsługa zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu do Muzeum w przypadku jeśli przekroczona zostanie dopuszczalna maksymalna liczba zwiedzających lub zwiedzający będzie wskazywał objawy chorobowe takie jak kaszel i gorączka.

3. Zwiedzanie Muzeum w weekend

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających przebywających w budynku Muzeum osoby planujące zwiedzanie ekspozycji w sobotę i niedzielę proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie (68 327 31 13) lub mailowo (oswiata@muzeum-swidnica.org). Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

3.2. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej w weekend jest możliwe bez rezerwacji jednak pierwszeństwo zwiedzania będą miały osoby wcześniej umówione.

4. Zwiedzanie parku pałacowego

4.1. Przebywanie na terenie parku muzealnego możliwe jest bez wcześniejszej rezerwacji oraz bez limitu zwiedzających.

4.2. Podczas przebywania w parku należy zachować bezpieczną odległość (nie dotyczy rodzin) oraz stosować się do ogólnych zasad określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 z późniejszymi zmianami.

 


 REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO ŚRODKOWEGO 
NADODRZA

W ZIELONEJ GÓRZE Z/S W ŚWIDNICY


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwiedzania muzeum (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, mieszczącego się przy ul. Długiej 27, 66-008 Świdnica (zwanego dalej „Muzeum”).
 2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w sezonie jesienno – zimowym (październik – kwiecień) od środy do piątku w godzinach 9.00-16.00 oraz sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-16.00. W okresie wakacyjno – letnim (maj – wrzesień) Muzeum czynne jest od wtorku do piątek w godzinach 9.00-16.00, w sobotę 10.00-16.00 oraz w niedzielę 12.00-18.00.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta oraz inne dni około świąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia dostępne są na stronie www.muzeum-swidnica.org, oraz w siedzibie Muzeum.
 5. Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie na wystawie głównej oraz wystawie czasowej (zwanych dalej „wystawami Muzeum”) jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na powyższe wejście zwiedzających na wystawę może być czasowo wstrzymane bez względu na posiadany bilet.
 6. Z wystaw Muzeum należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 8. Na wystawach muzeum  nie wolno śmiecić oraz dotykać eksponatów chyba, że informacje zawarte w opisie eksponatu stanowią inaczej.
 9. Na wystawach Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 10. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.


2. Sprzedaż i rezerwacja biletów

 1. Zwiedzanie wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej muzeum są odpłatne.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org oraz w siedzibie Muzeum.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org.
 4. Zakup biletów na wydarzenia oraz wystawy jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 5. Bilety sprzedawane są do momentu wyczerpania limitu wynikającego z przepisów przeciwpożarowych, określonego, jako maksymalna liczba osób mogąca przebywać w tym samym czasie na terenie wystawy głównej bądź wystawy czasowej.
 6. Zwiedzanie wystaw przez grupy zorganizowane oraz udział w lekcjach muzealnych i warsztatach organizowanych przez muzeum jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji osobistej, mailowej (muzeum@muzeum-swidnica.org) lub telefonicznej (683273113).
 7. Zwiedzanie ekspozycji na podstawie biletu ulgowego przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
  • emerytom, rencistom, a także inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem – będącym obywatelem polskim,
  • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
  • osobom wyróżnionym odznaczeniem „Za opiekę nad zabytkami” lub „Zasłużony działacz kultury”,
  • posiadaczom Karty Dużej Rodziny, karty ZGranej Rodziny oraz karty ZGrani Zielonogórzanie 50+.
 8. Bezpłatne zwiedzanie wystaw przysługuje:
  • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, oraz osobą które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  • dzieciom do lat siedmiu.
 9. Ulgowy lub bezpłatny wstęp na wystawy Muzeum przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu.
 10. Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem jest odpłatne. Obsługa przewodnia odbywa się wyłącznie w języku polskim.
 11. Sobota jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy głównej oraz wystaw czasowych.
 12. Kasa przyjmuje płatność jedynie gotówką w walucie krajowej (PLN).


3. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa oraz poleceń personelu.
 2. Przebywając na terenie muzeum należy zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami kultury osobistej.
 3. Zabrania się:
  • wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń,
  • jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • spożywania wyrobów alkoholowych,
  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  • wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych, wnoszenia na teren Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących oraz jeżdżenia na nich na terenie Muzeum,
  • wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
  • przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • fotografowania i filmowania wnętrz wystaw z użyciem lampy błyskowej,
  • fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa Muzeum,
  • wnoszenia na teren Muzeum broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
  • wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika,
  • przenoszenia elementów wyposażenia muzeum poza jego teren,
  • niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum,
  • wnoszenia na teren wystaw bagaży i plecaków oraz przedmiotów niebezpiecznych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decyduje personel Muzeum,
  • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych.
 4. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w holu Muzeum w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Za pozostawione w holu rzeczy placówka nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Grupy szkolne do 18 roku życia pozostają pod opieką nauczyciela/opiekuna.
 8. Przewodnik lub/i opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.
 9. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
  • wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne,
  • będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych,
  • których strój zawiera elementy obrażające inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części Muzeum. Informacja o ograniczonym dostępie, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 13. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w muzeum należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Muzeum.


4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org oraz w siedzibie Muzeum.
 2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu. Zwiedzający wystawy nieodpłatnie są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Muzeum. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwędzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzeum. Powyższy zapis dotyczy także osób przebywających na terenie Muzeum na podstawie dokumentu, który uprawnia do bezpłatnego zwiedzania wystaw oraz w ramach wydarzeń, warsztatów i lekcji muzealnych organizowanych przez Muzeum.
 4. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w siedzibie Muzeum.
 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych.
Do góry