REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO ŚRODKOWEGO NADODRZA
W ZIELONEJ GÓRZE Z/S W ŚWIDNICY


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwiedzania muzeum (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, mieszczącego się przy ul. Długiej 27, 66-008 Świdnica (zwanego dalej „Muzeum”).
 2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w sezonie jesienno – zimowym (październik – kwiecień) od środy do piątku w godzinach 9.00-16.00 oraz sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-16.00. W okresie wakacyjno – letnim (maj – wrzesień) Muzeum czynne jest od środy do piątku w godzinach 9.00-16.00, w sobotę 10.00-16.00 oraz w niedzielę 12.00-18.00.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia eskpozycji w niektóre święta oraz inne dni, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia dostępne są na stronie www.muzeum-swidnica.org, oraz w siedzibie Muzeum.
 5. Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie na wystawie głównej oraz wystawie czasowej (zwanych dalej „wystawami Muzeum”) jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na powyższe wejście zwiedzających na wystawę może być czasowo wstrzymane.
 6. Z wystaw Muzeum należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 8. Na wystawach muzealnych nie wolno śmiecić oraz dotykać eksponatów chyba, że informacje zawarte w opisie eksponatu stanowią inaczej.
 9. Na wystawach Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 10. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 40 minut przed zamknięciem Muzeum.

 

2. Sprzedaż i rezerwacja biletów

 1. Zwiedzanie wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org oraz w siedzibie Muzeum.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org.
 4. Zakup biletów na wydarzenia oraz wystawy jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 5. Bilety sprzedawane są do momentu wyczerpania limitu wynikającego z przepisów przeciwpożarowych, określonego, jako maksymalna liczba osób mogąca przebywać w tym samym czasie na terenie wystawy głównej bądź wystawy czasowej.
 6. Zwiedzanie wystaw przez grupy zorganizowane oraz udział w lekcjach muzealnych i warsztatach organizowanych przez muzeum jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji osobistej, mailowej (muzeum@muzeum-swidnica.org) lub telefonicznej (683273113). Rezerwacja musi zostać potwierdzona minimum na 2 dni robocze przed datą realizacji warsztatów lub zwiedzania ekspozycji. W przypadku planowania zwiedzania ekspozycji w weekendy, święta oraz dni okołoświąteczne rezerwację należy dokonać na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty.
 7. Zwiedzanie ekspozycji na podstawie biletu ulgowego przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
  • emerytom, rencistom, a także inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem – będącym obywatelem polskim,
  • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
  • osobom wyróżnionym odznaczeniem „Za opiekę nad zabytkami” lub „Zasłużony działacz kultury”,
  • posiadaczom Karty Dużej Rodziny, karty ZGranej Rodziny oraz karty ZGrani Zielonogórzanie 50+.
 8. Bezpłatne zwiedzanie wystaw przysługuje:
  • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, oraz osobą które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  • dzieciom do lat siedmiu.
 9. Ulgowy lub bezpłatny wstęp na wystawy Muzeum przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu.
 10. Zwiedzanie ekspozycji na podstawie biletu grupowego przysługuje grupą zorganizowanym powyżej 10 osób.
 11. Zwiedzanie wystaw w grupach zorganizowanych możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem. Ze względu na wymiary sal wystawowych jedna grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku grup liczniejszych należy zarezerwować kolejną usługę przewodnika.
 12. Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem jest odpłatne. Obsługa przewodnia odbywa się wyłącznie w języku polskim.
 13. Piątek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy głównej oraz wystaw czasowych. Bezpłatne zwiedzanie dotyczy wyłącznie osób zwiedzających ekspozycję indywidualnie.
 14. Kasa przyjmuje płatność jedynie gotówką i kartą w walucie krajowej (PLN).

 

3. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa oraz poleceń personelu.
 2. Przebywając na terenie muzeum należy zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami kultury osobistej.
 3. Zabrania się:
  • wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń,
  • jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • spożywania wyrobów alkoholowych,
  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  • wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych, wnoszenia na teren Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących oraz jeżdżenia na nich na terenie Muzeum,
  • wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
  • przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • fotografowania i filmowania wnętrz wystaw z użyciem lampy błyskowej,
  • fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa Muzeum,
  • wnoszenia na teren Muzeum broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
  • wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
  • przenoszenia elementów wyposażenia muzeum poza jego teren,
  • niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum,
  • wnoszenia na teren wystaw bagaży i plecaków oraz przedmiotów niebezpiecznych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decyduje personel Muzeum,
  • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych.
 4. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w holu Muzeum w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Za pozostawione w holu rzeczy placówka nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Grupy szkolne do 18 roku życia pozostają pod opieką nauczyciela/opiekuna.
 8. Przewodnik lub/i opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.
 9. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
  • wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne,
  • będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych,
  • których strój zawiera elementy obrażające inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części Muzeum. Informacja o ograniczonym dostępie, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 13. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w muzeum należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Muzeum.
 14. Istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji muzealnej w towarzystwie zwierząt domowych. Zwierzęta wprowadzone do Muzeum muszą przez cały czas pozostawać pod opieką ich właścicieli/opiekunów i muszą być trzymane na smyczy. Właściciel/opiekun psa powinien mieć przy sobie zaświadczenie z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Właściciel/opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zwierzę podczas przebywania na terenie Muzeum.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum-swidnica.org oraz w siedzibie Muzeum.
 2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu. Zwiedzający wystawy nieodpłatnie są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Muzeum. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwędzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzeum. Powyższy zapis dotyczy także osób przebywających na terenie Muzeum na podstawie dokumentu, który uprawnia do bezpłatnego zwiedzania wystaw oraz w ramach wydarzeń, warsztatów i lekcji muzealnych organizowanych przez Muzeum.
 4. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w siedzibie Muzeum.
 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych.


Aktualizacja: 18.09.2023

Do góry