Na podstawie uchwały nr XXV.477.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy powołano Radę Muzeum w następującym składzie:

KADENCJA 2020-2023 

1. Maja Kostrzewa - przewodnicząca Rady Muzeum

2. Andrzej Brachmański

3. Paweł Stachowiak

4. Sławomir Kałagate

5. Bartłomiej Gruszka

 


 

REGULAMIN RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM ŚRODKOWEGO NADODRZA
W ZIELONEJ GÓRZE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
 

§ 1

Rada Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie Rozdziału III § 12 Statutu MAŚN, nadanego Uchwałą nr XXVI.253.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 roku, oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Muzeum. W zakres działalności Rady wchodzi opiniowanie i wnioskowanie odnoszące się do statutowych obowiązków Muzeum, a w szczególności:

a)      w sprawach ogólnych, dotyczących organizacji i kierunków rozwoju Muzeum,

b)      w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, ich opiniowania, konserwacji i udostępniania,

c)      w sprawach prowadzenia badan naukowych i publikacji ich wyników oraz organizacji konferencji naukowych i popularno-naukowych,

d)      w sprawach dotyczących działalności wystawienniczej i oświatowej, a także popularyzatorskiej.

§ 3

 1. Członków Rady Muzeum powołuje Prezydent Miasta Zielona Góra na okres 4 lat. Liczba członków Rady wynosi 5 osób.
 2. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Sekretarza, pełniącego tę funkcję na zasadach dodatkowych obowiązków służbowych, mianuje Dyrektor Muzeum w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

§ 4

 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

a)      kierowanie pracami Rady zgodnie ze Statutem Muzeum i Regulaminem Rady,

b)      reprezentowanie Rady na zewnątrz u władz administracyjnych, samorządowych i politycznych oraz w środkach masowego przekazu.

 1. Do zadań Sekretarza należy:

a)      przygotowanie programu posiedzeń w porozumieniu z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym,

b)      czuwanie nad realizacja uchwał,

c)      prowadzenie dokumentacji Rady.

§ 5

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na żądanie co najmniej trzech Członków Rady lub na wniosek Dyrektora Muzeum.
 3. W posiedzeniu Rady bierze udział Dyrektor Muzeum, a także zaproszone osoby.
 4. Członkowi Rady mogą przedkładać swoje opinie na piśmie w przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu.
 5. W pilnych sprawach Przewodniczący Rady może podejmować decyzje po konsultacji telefonicznej lub internetowej z Członkami Rady.
 6. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Rady.
 7. Odpisy protokołów posiedzenia Rady otrzymują Członkowie Rady, Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Dyrektor MAŚN.
 8. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w sesjach naukowych, popularno-naukowych oraz w otwarciach wystaw muzealnych.

§ 6

 1. Do ważności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej trzech Członków.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniach jawnych.
 4. Rada może uchwalić głosowanie tajne w odniesieniu do konkretnych zagadnień, jeśli takiej formy wymaga dobro sprawy.

§ 7

Członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży i diety zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą oni zrezygnować z tych świadczeń, podejmując uchwałę dotyczącą wszystkich Członków lub tez w drodze indywidualnych, pisemnych deklaracji.

Do góry