UCHWAŁA NR XXVI.253.2015

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity), art. 6 ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 987 tekst jednolity z pózn. zm.1), po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadaje się:

 

STATUT MUZEUM ARCHEOLOGICZNEMU ŚRODKOWEGO NADODRZA

W ZIELONEJ GÓRZE  Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY

 

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania i siedziba muzeum

§ 1. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, zwane dalej „MAŚN”, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

§ 2. Organizatorem MAŚN jest Miasto Zielona Góra, zwane dalej „organizatorem”, które  zapewnia MAŚN środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 2.1. MAŚN wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod  numerem 5.
§ 2.2. MAŚN wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego pod numerem 20/PRM/98.

§ 3. Siedzibą MAŚN jest Świdnica  w województwie lubuskim, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. MAŚN może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest  mowa o:

1) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut;
2) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;
3) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydent Miasta Zielona Góra;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora MAŚN;
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o muzeach.

 

Rozdział 2.

Zakres działania oraz rodzaj  i zakres gromadzonych zbiorów

§ 6. MAŚN  prowadzi działania w celu ochrony dóbr kultury w zakresie archeologii.
§ 6.1. Do zakresu działania MAŚN należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr w zakresie archeologii i historii.

§ 7. MAŚN gromadzi:

1) zabytki archeologiczne z okresów starożytności, średniowiecza i nowożytności, pozyskane z własnych badań i depozytów;
2) zabytki historyczne związane z dziejami Ziemi Lubuskiej;
3) dokumentacje i materiały archeologiczne z badań prowadzonych w województwie lubuskim przez inne jednostki.

§ 8. MAŚN prowadzi działalność, o której mowa w § 6, w szczególności poprzez:

1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii:
2) uzupełnianie zbiorów w drodze zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów;
3) inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentujących;
4) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych;
5) zabezpieczenie i konserwowanie muzealiów;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
7) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
8) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w zakresie sztuki;
9) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
10)  publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności oraz organizacji wystaw;
11)  prowadzenie biblioteki z zakresu muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych oraz
12)  udostępnianie jej pracownikom naukowym, młodzieży studiującej i nauczycielom.

§ 9. MAŚN może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb  regionu  i

realizacji zasad polityki kulturalnej.

 

Rozdział 3.

Organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 10. Ogólny nadzór nad MAŚN sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 10.1. Bezpośredni nadzór nad MAŚN sprawuje prezydent.

§ 11. MAŚN zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje prezydent na zasadach  i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.  
§ 11.1. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest prezydent.


§ 12. Dyrektor  zarządza całokształtem działalności MAŚN, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi MAŚN.
§ 12.1. Do obowiązków dyrektora MAŚN należy w szczególności:

1) reprezentowanie MAŚN na zewnątrz;
2) ogólne  kierowanie w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
3) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
4) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych;
5) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań
6) obronnych określonych odrębnymi przepisami;
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
8) nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych;
9) bezpośrednie kierowanie personelem naukowym;
10) ustalanie wysokości  i opłat za wstęp do MAŚN i dnia, w którym wstęp jest bezpłatny;
11) wnioskowanie w sprawach zmiany, zbycia, skreślenia muzealiów z inwentarza;
12) wydawanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji;
13) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników MAŚN;
14) organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania;

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną MAŚN określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14. Przy MAŚN działa Rada Muzeum.
§ 14.2. Rada Muzeum składa się z 5 osób.
§ 14.3. Członków Rady Muzeum powołuje Rada Miasta Zielona Góra.
§ 14.4. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach

 

Rozdział 4.

Źródła finansowania działalności MAŚN

§ 15. MAŚN prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 15.1. Podstawą gospodarki finansowej MAŚN jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
§ 15.2. Majątek MAŚN może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu działania MAŚN.
§ 15.3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 16. Źródłami finansowania MAŚN są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organizatora w formie dotacji:

      • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
      • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
      • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2) przychody z prowadzonej działalności;

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 16.1. Uzyskane przychody MAŚN przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.

§ 17. MAŚN może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
świadczenia usług archeologicznych i handlowych.
§ 17.1. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej MAŚN.


§ 18. Do składania w imieniu MAŚN oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.
§ 18.1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych     w imieniu MAŚN określając zakres pełnomocnictwa.
§ 18.2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora, w wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.     

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe, zasady dokonywania zmian statutowych

§ 19. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 20. Traci moc uchwała nr XV/127/2000 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2000 r.  w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący Rady
Adam Maciej Urbaniak

Do góry