Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza od prawie czterdziestu lat zajmuje się kompleksową ochroną dziedzictwa kulturowego w jego archeologicznym wymiarze. W nasze ofercie znajdują się usługi, związane z wymogiem przeprowadzenia nadzoru lub wyprzedzających badań archeologicznych.

Zapraszamy do kontaktu:

tele.: 68 327 31 13
email: muzeum@muzeum-swidnica.org


OFERUJEMY
Pomoc przy składaniu wniosków
W przypadku wyboru naszej oferty zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem w imieniu inwestora programu badań oraz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na nadzór/badania, do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ), wykonanie kwerendy archiwalnej, sporządzenie sprawozdania i dokumentacji z badań archeologicznych oraz przekazanie ich do LWKZ.

Prowadzenie Nadzorów Archeologicznych
W ostatnim dwudziestoleciu stał się najpopularniejszą formą ochrony dziedzictwa. Polega ona na obserwacji przez archeologa postępu prac budowlanych, a w przypadku nienatrafienia w ich trakcie na nawarstwienia zabytkowe, bieżące prowadzone eksploracji oraz dokumentacji. Koszty nadzoru zależne są głównie od zakresu prac budowlanych.

Ratownicze Badania Archeologiczne
Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych nakazywane jest przez WKZ w miejscach, gdzie zakres planowanej inwestycji narusza nawarstwienia zabytkowe. Zwykle wpisane są one do rejestru stanowisk archeologicznych. Należy pamiętać, że badania ratownicze są czasochłonne, powinny przeprowadzone być odpowiednio wczesnej, tak by nie zakłócić harmonogramu inwestycji. Ich koszty to wypadkowa wielu czynników: wielkości badanego stanowiska, czasochłonnością eksploracji i dokumentacji odkrytych nawarstwień kulturowych oraz późniejsza konserwacja i opracowanie naukowe pozyskanego materiału zabytkowego.
Do góry