AKTYWA TRWAŁE:

 

Suma aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r. 

4 388 489,81

 w tym w zł:

 ·        wartości niematerialne i prawne 0,00

·        rzeczowe aktywa trwałe 0,00

·        inwestycje długoterminowe 0

Rzeczowe aktywa trwałe: 4 388 489,81

 ·        grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00

·        budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 266 500,00

·        urządzenia techniczne i maszyny 121 989,81

·        środki transportu 0,000

·        inne środki trwałe 0,00

·        środki trwałe w budowie 0,00

 

Do góry