R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO ŚRODKOWEGO NADODRZA

W ZIELONEJ GÓRZE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, zwany dalej „Regulaminem Organizacyjnym”, określa organizację wewnętrzną oraz zasady działania Muzeum poprzez określenie:

a. zakresu zadań i kompetencji komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz nadzoru nad nimi, uprawnień, a także obowiązków i odpowiedzialności pracowników Muzeum

b. schematu struktury organizacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu

2. Regulamin organizacyjny nadawany jest przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora – Miasta Zielona Góra

3. Muzeum realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w jego statucie.

4. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o „Muzeum” należy przez to rozumieć Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze

 

 

ROZDZIAŁ 2

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MUZEUM

§ 2

1. Zgodnie ze statutem całokształtem działalności Muzeum kieruje powołany przez Prezydenta Miasta Zielona Góra – Dyrektor.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy: ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej, ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi, wydawanie zarządzeń, wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum; pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami, nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

§ 3

Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy powołanych przez siebie: Głównego Księgowego i pełnomocników.

§ 4

  1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają działy merytoryczne Muzeum

  2. Główny Księgowy kieruje działem Administracyjnym, sprawuje nadzór nad całokształtem spraw finansowo-księgowych i kadrowych Muzeum, współuczestniczy w planowaniu budżetu i kieruje jego realizacją.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Muzeum

§ 5

Strukturę organizacyjną Muzeum stanowią następujące działy:

I Dział Archeologiczny

1. Pracownia Inwentaryzacji

2. Pracownia Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

3. Pracownia Archeologii Miast

 

II Dział Edukacji, Promocji i Wystaw

 

III Dział Administracyjny

  1. Główny Księgowy

  2. Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

 

Lp.

Komórki organizacyjne

Liczba osób

Liczba etatów

1.

Dyrektor

1

1

2.

Dział Administracyjny

7 (1 główny księgowy, 1 specjalista d-s administracyjno-kadrowych, 1 starszy laborant, 4 pomocnik muzealny)

6 i 3/5

3.

Dział Edukacji, Promocji i Wystaw

5 (1 kierownik, 1 starszy laborant, 2 asystent muzealny, 1 młodszy asystent muzealny)

5

4.

Dział Archeologii

3 (1 starszy kustosz, 1 główny inwentaryzator, 1 adiunkt)

3

Suma

 

16

15 i 3/5

 

 

§ 6

Działem Edukacji, Promocji i Wystaw kieruje kierownik, natomiast pozostałymi jednostkami samodzielni pracownicy posiadający zgodne z wymogami kwalifikacje i staż pracy.

§ 7

Kierownik Działu oraz samodzielni pracownicy prowadzący pracownie odpowiadają przed Dyrektorem za zgodne z potrzebami i planem pracy Muzeum wykonanie zadań.

Do ich obowiązków należy planowanie pracy całego zespołu pracowników działu lub pracowni, terminowe składanie obowiązujących sprawozdań i przedstawianie w razie potrzeby wyników prac. Odpowiadają za powierzone im zbiory muzealne i inne.

 

Rozdział 4

Zadania i organizacja pracy Muzeum

 

§ 8

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY

Do głównych zadań pracowników działu archeologii należy: prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne; pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych, gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych, prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych, wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych, przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie, prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych, prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności: organizacja wystaw stałych i czasowych, realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów, udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, realizowanie kwerend, opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych, współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu, opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział składa się z trzech samodzielnych pracowni.

1. Pracownia Inwentaryzacji dokonuje oraz koordynuje wpisy do ksiąg inwentarzowych Muzeum (księgi muzealiów, księgi depozytów, księgi materiałów masowych) oraz prowadzi katalog naukowy zbiorów, archiwum dla stanowisk archeologicznych z terenu Środkowego Nadodrza, archiwum dokumentacji z badań archeologicznych Muzeum. Prowadzi również rejestr meldunków. Pracownia ta gromadzi poprzez badania i inne formy nabycia zbiory z okresów pradziejowych tj. od epoki kamienia poczynając do schyłku okresu wpływów Cesarstwa Rzymskiego, opracowuje je do katalogu naukowego Muzeum oraz wpisuje do Księgi Inwentarza Zbiorów Pracowni Archeologii Pradziejowej.

2. Pracownia Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych gromadzi poprzez badania i inne formy nabycia zbiory od okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza poczynając do czasów nowożytnych włącznie, opracowuje je do katalogu naukowego Muzeum oraz wpisuje do Ksiąg Inwentarza Zbiorów Pracowni Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych. Do obowiązków pracownika Pracowni należy również prowadzenie nadzorów archeologicznych nad pracami budowlanymi zleconymi muzeum.

3. Pracownia Archeologii Miast gromadzi poprzez badania i inne formy nabycia zbiory z okresu średniowiecza i nowożytności, głównie z terenu miast, opracowuje je do katalogu naukowego Muzeum oraz wpisuje do Księgi Inwentarza Zbiorów Pracowni Archeologii Miast. Do obowiązków pracownika Pracowni należy również prowadzenie nadzorów archeologicznych nad pracami budowlanymi zleconymi muzeum.

Do Działu Archeologicznego przynależą magazyny zbiorów archeologicznych w Wicinie.

 

§ 9

 

DZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I WYSTAW

1. Dział edukacji, promocji i wystaw prowadzi działalność upowszechnieniową przez wystawy stałe, wystawy czasowe i okolicznościowe organizowane w salach wystawowych Muzeum, jak i poza terenem Muzeum. Pracownicy Działu sprawują pieczę nad wystawami i odpowiadają za zbiory w nich zgromadzone, zabezpieczają oprowadzanie zwiedzających oraz czystości i porządek na salach wystawowych. Do obowiązku pracowników Działu należy organizacja wszelkich form upowszechniania, a więc pogadanek, prelekcji, lekcji muzealnych, sesji i konferencji. Dział zajmuje się produkcją i rozprowadzaniem drobnych pamiątek, druków ulotnych, folderów. Pracownicy pracowni wykonują również niezbędną konserwację i rekonstrukcję ceramiki i materiałów wydzielonych oraz wykonują w stosownym zakresie dokumentację rysunkową oraz przygotowują pomoce naukowe niezbędne dla wszystkich działów Muzeum.

2. Do Działu przynależy biblioteka naukowa Muzeum. Do obowiązków pracowników działu w tym zakresie należy: gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum, inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni, współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie, realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

 

§ 10

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

1. Główny Księgowy prowadzi zgodnie z przepisami rozliczenia finansowe Muzeum, planuje z Dyrektorem budżet, nadzoruje jego realizację, gromadzi dokumenty finansowe i prowadzi niezbędną sprawozdawczość z realizacji zadań finansowych. Do obowiązków Głównego Księgowego należy nadzór nad ewidencją środków trwałych i nietrwałych, przygotowuje wypłaty pracownikom stałym i czasowym Muzeum oraz wypłat z innych tytułów, opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

2. Specjalista do spraw kadrowych nadzoruje całokształt zadań gospodarczych, prowadzi sekretariat, w szczególności korespondencję dotyczącą działalności organizacyjno- administracyjnej; zajmuje się porządkowaniem i ewidencjonowaniem akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum; opracowuje projekty zarządzeń i regulaminów Muzeum; prowadzi całokształt spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami akta osobowe pracowników oraz dokumentację dotyczącą byłych pracowników Muzeum; dokonuje wypłat pracownikom stałym i czasowym oraz wypłat i wpłat z innych tytułów, obsługuje inne działy i pracownie z zakresu powielania druków i materiałów, prowadzi archiwum zakładowe

3. Specjalista do spraw administracyjnych koordynuje całokształt spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów, sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum; jest odpowiedzialny również za przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, realizowanie, na wniosek kierownika działu Edukacji i Promocji oraz pracowników merytorycznych, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”, prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej i prowadzenie ich ewidencji; prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum

3. Pracownicy działu sprawują pieczę nad zabytkowym parkiem przy Muzeum.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 11

Każdy pracownik obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 12

Muzeum jest czynne dla zwiedzających codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

§ 13

Zmiany w regulaminie wprowadzone będą w trybie przewidzianym dla jego ustalania, chyba że ustawy obowiązujące w dniu dokonania zmian stanowią inaczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry