Informacja z otwarcia ofert   
     
      

Formularz wyboru najkorzystniejszej ofert 
 
Data publikacj 01.09.2022
  
Data publikacji: 02.09.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Gorze z siedzibą w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023 r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel kamienny typu KOSTKA z akcyzą ( 30 ton).
Cena powinna obejmować dostawę.
Ze względu na pojemność piwnicy jednorazowa dostawa maksymalnie 20 ton!
2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na teren Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.
3. Termin dostawy : od
września 2022 do grudnia 2022r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1600, po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

II. Oferta winna zawierać następujące informacje:
1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon).
2. Cenę jednostkową węgla kamiennego KOSTKA (cena netto i brutto) za 1 tonę wraz z akcyzą, dostawą i rozładunkiem.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego lub według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez Zamawiającego (Formularz ofertowy).

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze,
ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
lub mailowo na adres;
administracja@muzem-swidnica.org, w tytule wpisując oferta na zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023 r.,
2. Termin
do 1 września 2022r., do godziny 10.00.

IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100%.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
2. Warunki płatności – faktura 14 dni.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę węgla.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Uwaga:
- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Załączniki:
 

 

1. Formularz oferenta                      

 

2. Wzór umowy                                 

Data publikacji: 18.08.2022 


 


 

Informacja z otwarcia ofert                

Formularz wyboru najkorzystniejszej ofert
  
   

Zapytanie Ofertowe
 

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na:Zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 202r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Węgiel kamienny typ ORZECH Iz akcyzą (50 ton).

Cena powinna obejmować dostawę.

Ze względu na pojemność piwnicy jednorazowa dostawa maksymalnie 20 ton!

2.Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na teren Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza , ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.

3. Termin dostawy: od stycznia 202do grudnia 2022 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00, po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

II. Oferta winna zawierać następujące informacje:

1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon).

2. Cenę jednostkową węgla kamiennego ORZECH I (cena netto i brutto) za 1 tonę wraz z akcyzą, dostawą i rozładunkiem.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego lub według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez Zamawiającego (Formularz ofertowy).

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze,

ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

lub mailowo na adres; administracja@muzeum-swidnica.org, w tytule wpisując oferta na zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2022 r.,

2. Termin do 18 stycznia 2022r., do godziny 10.00.

 

IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100%.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.

2. Warunki płatności – faktura 14 dni.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka

7. Klauzula informacyjnadotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica;

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę węgla;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.);

  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy;

  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Uwaga:

- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Załączniki: 

1. Formularz oferenta                      

2. Wzór umowy                                 


 

 

 

 


 
Do góry