Informacja z otwarcia ofert             Formularz wyboru oferty          
 
Data publikacji: 03.08.2023
 
Data publikacji: 04.08.2023ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023/2024”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel kamienny typu KOSTKA z akcyzą ( 50 ton). Cena powinna obejmować dostawę. Ze względu na pojemność piwnicy jednorazowa dostawa maksymalnie 15 ton!
2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na teren Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.
3. Termin dostawy : od września 2023 do stycznia 2024r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 900 do 1500, po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
II. Oferta winna zawierać następujące informacje:
1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon).
2. Cenę jednostkową węgla kamiennego KOSTKA (cena netto i brutto) za 1 tonę wraz z akcyzą, dostawą i rozładunkiem.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego lub według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez Zamawiającego (Formularz ofertowy).
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Gorze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica lub mailowo na adres; administracja @muzem-swidnica.org, w tytule wpisując oferta na zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023/2024,
2. Termin do 3 sierpnia 2023r., do godziny 10.00.
IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100%.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
2. Warunki płatności – faktura 14 dni.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę węgla.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Uwaga:
- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy   
2. Wzór umowy  

Data publikacji: 03.07.2023
         Informacja z otwarcia ofert             
          Formularz wyboru oferty          
 
Data publikacji: 17.07.2023
 
Data publikacji: 18.07.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto

I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
ul. Długa 27
66-008 Świdnica
NIP: 973-04-65-696
strona internetowa: http://www.muzeum-swidnica.org/
Osoba do kontaktu: Brygida Bartnicka, e-mail: muzeum@muzeum-swidnica.org, tel. 68 327 31 13

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu osobowego na potrzeby Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

2. Parametry wymagane:

 • Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do 2 rzędu siedzeń lub do przegrody jeżeli samochód jest w takową wyposażony (proszę podać dokładny wymiar)
 • Drzwi tylne skrzydłowe, otwierane w zakresie 180 st. – warunek konieczny
 • Wysokość przestrzeni ładunkowej do dachu nie mniejsza niż 1200 mm (proszę podać dokładny wymiar)
 • Układ kierowniczy ze wspomaganiem
 • Poduszki powietrzne co najmniej dla kierowcy i pasażera z przodu
 • Klimatyzacja manualna lub automatyczna (proszę opisać parametr)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO).

4. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 155 000,00 zł brutto.
Zamawiający zastrzega, że ocenie nie zostaną poddane oferty, których łączna cena brutto za realizację zamówienia będzie przekraczała 155 000,00 zł brutto.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych załączników do zapytania (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawa samochodu do dnia 31 lipca 2023 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia:

 • dostawa do siedziby Zamawiającego – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.

3. Warunki płatności:

 • 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

1. Zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia.

4. Zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31 lipca 2023 r.

5. Dysponować przynajmniej jednym serwisem w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego (proszę podać adresy serwisów), w którym możliwe jest dokonanie wszystkich
czynności wymaganych do zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności konserwacji, przeglądów technicznych, serwisu i naprawy.

6. Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty (załącznik nr 1 i nr 2 do Zapytania ofertowego).

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2023 r., do godziny 10.00
2. Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: muzeum@muzeum-swidnica.org w temacie wiadomości wpisując: Oferta – dostawa samochodu.
3. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Zamawiający dokona ich analizy i oceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w Zapytaniu ofertowym.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

• Cena brutto – 60 pkt – 60%
• Wyposażenie (zestawienie z załącznika nr 2) – 40 pkt – 40 %

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów w postępowaniu, Zamawiający za najkorzystniejszą
uzna ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:

1) Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 60
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku;

2) Punkty w kryterium z załącznika nr 2
Przydział punktów zostanie dokonany poprzez zestawienie porównawcze ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawcy, który zaoferuje najwyższy standard dodatkowego wyposażenia
przyznana zostanie maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w tym kryterium. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w zestawieniu.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Zamawiający pragnie podkreślić, iż brak oświadczenia w ww. zakresie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w przedmiotowym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany termin
wykonania zamówienia.

VII. UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na dowolnym etapie i terminie.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę
samochodu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Uwaga:
- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b
oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

IX. ZAŁĄCZNIKI :

1. Formularz ofertowy   
2. Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego – opis          
kryterium
 

Data publikacji: 03.07.2023


Informacje o braku wyboru oferty


Data publikacji: 06.06.2023


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Gorze z siedzibą w Świdnicy
(sprzedawca) zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo, cena
wywoławcza: 1 500 zł brutto

I. Opis przedmiotu :
1. marka/model: Citroen Berlingo
nr rejestracyjny: FZI S313
rok produkcji: 2004
silnik: 1.4 8v 75 KM benzyna
przebieg: 146800
wady: uszkodzona tylna belka skrętna (w tym stanie samochód nie nadaje się do dalszej
eksploatacji), brak badań technicznych.
2. Specyfikacja techniczna pojazdu jest dostępna w siedzibie Sprzedawcy - Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica – w sekretariacie budynku
administracyjnego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sprzedającego
3. Pojazd można obejrzeć w siedzibie Sprzedawcy od chwili składania ofert: od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.
00 do 15.00.

II. Oferta winna zawierać następujące informacje:
1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon)
2. Oferowaną cenę nabycia
3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem pojazdu i warunkami oferty sprzedaży
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w
języku polskim.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia lub
według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez
Zamawiającego (Formularz ofertowy).
5. Okres związania ofertą: 30 dni od składania ofert

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Gorze,
ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
lub mailowo na adres;
muzeum@muzem-swidnica.org, w tytule wpisując „Oferta na zakup
pojazdu”
2. Termin do 5 czerwca 2023 r., do godziny 12.00.

IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100% - wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą
cenę

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
wykonawcy.
2. Jeżeli oferenci zaproponowali tę samą cenę, Sprzedawca ma prawo swobodnego wyboru oferty
lub może kontynuować zbycie w formie licytacji między tymi ofertami
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364
Zielona Góra
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę
węgla.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana
danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Uwaga:
- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b
oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.

Załączniki:

1. Formularz oferenta    
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy   
 3. Specyfikacja techniczna pojazdu      
 4. Wzór umowy     

Data publikacji: 23.05.2023
Informacja z otwarcia ofert   
     
      

Formularz wyboru najkorzystniejszej ofert 
 
Data publikacj 01.09.2022
  
Data publikacji: 02.09.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Gorze z siedzibą w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023 r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel kamienny typu KOSTKA z akcyzą ( 30 ton).
Cena powinna obejmować dostawę.
Ze względu na pojemność piwnicy jednorazowa dostawa maksymalnie 20 ton!
2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na teren Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.
3. Termin dostawy : od
września 2022 do grudnia 2022r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1600, po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

II. Oferta winna zawierać następujące informacje:
1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon).
2. Cenę jednostkową węgla kamiennego KOSTKA (cena netto i brutto) za 1 tonę wraz z akcyzą, dostawą i rozładunkiem.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego lub według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez Zamawiającego (Formularz ofertowy).

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze,
ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
lub mailowo na adres;
administracja@muzem-swidnica.org, w tytule wpisując oferta na zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2023 r.,
2. Termin
do 1 września 2022r., do godziny 10.00.

IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100%.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
2. Warunki płatności – faktura 14 dni.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę węgla.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Uwaga:
- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Załączniki:
 

 

1. Formularz oferenta                      

 

2. Wzór umowy                                 

Data publikacji: 18.08.2022 


 


 

Informacja z otwarcia ofert                

Formularz wyboru najkorzystniejszej ofert
  
   

Zapytanie Ofertowe
 

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na:Zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 202r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Węgiel kamienny typ ORZECH Iz akcyzą (50 ton).

Cena powinna obejmować dostawę.

Ze względu na pojemność piwnicy jednorazowa dostawa maksymalnie 20 ton!

2.Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb na teren Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza , ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.

3. Termin dostawy: od stycznia 202do grudnia 2022 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00, po zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

II. Oferta winna zawierać następujące informacje:

1. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, regon).

2. Cenę jednostkową węgla kamiennego ORZECH I (cena netto i brutto) za 1 tonę wraz z akcyzą, dostawą i rozładunkiem.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego lub według własnego wzoru, który musi zawierać takie dane jak we wzorze podanym przez Zamawiającego (Formularz ofertowy).

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę proszę przesłać drogą pocztową na adres:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze,

ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

lub mailowo na adres; administracja@muzeum-swidnica.org, w tytule wpisując oferta na zakup i dostawę węgla w sezonie grzewczym 2022 r.,

2. Termin do 18 stycznia 2022r., do godziny 10.00.

 

IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryteria i sposób oceny ofert : cena 100%.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.

2. Warunki płatności – faktura 14 dni.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Brygida Bartnicka

7. Klauzula informacyjnadotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica;

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł na dostawę węgla;

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.);

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy;

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Uwaga:

- prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Załączniki: 

1. Formularz oferenta                      

2. Wzór umowy                                 


 

 

 

 


 
Do góry